Uchwała Nr 926/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 - 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Uchwała Nr 926/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 - 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591,Dz. U z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128), art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 - 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku ze staraniami Miasta o dofinansowanie budowy V odcinka dróg dojazdowych w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” z oszczędności finansowych uzyskanych po przeprowadzonych procedurach przetargowych w ramach I Etapu dróg dojazdowych oraz taką możliwością wynikającą z art. V pkt. 12 Umowy Nr 42/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku o dofinansowanie Projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” (SPOT/2.2/45/04), zachodzi konieczność uwolnienia środków zabezpieczonych Uchwałą Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku.

Zadanie inwestycyjne obejmujące budowę II Etapu dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku realizowane będzie w ramach odrębnych inwestycji budowy IV i V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 862
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji