Uchwała Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Uchwała Nr 433/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 50, poz.601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. (Dz.Urz. z 2004 r. Nr 22 poz. 730), wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) strefę B wyznaczają granice określone dla linii wymienionych w pkt 1) oraz dla linii:
linii nr 5 – przystanek Kobierniki II
linii nr 17 – przystanek Sikórz II
linii nr 28 – przystanek Klonowa II ”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 maja 2004 roku.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Uzasadnienie


Uchwałą Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. określono strefy przewozowe dla działalności przewozowej  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.
Powyższe uzasadnione zostało:
1.rozszerzaniem granic administracyjnych miasta
2.analizą skupisk ludności na terenach podmiejskich
3.możliwością pozyskania nowych pasażerów z  Gminy Stara Biała oraz innych Gmin ościennych.


Proponowane w przedstawionym projekcie uchwały zmiany prowadzące do włączenia przystanków Proboszczewice Osiedle, Proboszczewice n.ż. i Proboszczewice Pętla do strefy przewozowej B, umożliwią dalszy rozwój współpracy i rozszerzanie oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie gminy Stara Biała. W efekcie Spółka uzyska szansę osiągnięcia dodatkowych przychodów związanych z przewozem dzieci i młodzieży do szkół (tzw. gimbusy) oraz wykonywaniem innych usług transportowych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 754
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji