projekty uchwał
Sesja XXX - 28-12-2012

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 (piątek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja z realizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 –
2014 w latach 2010 i 2011.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2012 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013-2050,
5. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków
zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
6. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2013-2017,
7. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku,
8. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka,
9. przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
10. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,
11. zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki,
12. zmiany statutu Chórowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku,
13. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
14. ogłoszenia roku 2013 rokiem Stefana Themersona,
15. ustanowienia obchodów „Jarmarku Tumskiego – Dni Historii Płocka” w Płocku,
16. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul.Sierpeckiej,
17. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Klonowej,
18. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
19. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
20. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
21. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
23. o podziale obszaru Gminy Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
24. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2013 rok,
25. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta płocka na 2013 rok,
26. zmiany Statutu Miasta Płocka,
27. podziału miasta Płocka na obwody głosowania.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 18 grudnia 2012, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 079
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji