U C H W A Ł A Nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 137/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”h”,art.40 ust.2 pkt.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), art. 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U Nr 13 poz.123 i z 2002 r. Nr 41 poz.364 )Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać statut Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 895/LVII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 1997 r. i Uchwała Nr 586/XXVII/00 z 30 maja 2000 roku w sprawie nadania statutu i zmian statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku i dotychczasowy statut Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 390
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji