Uchwała Nr 763/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock.
UCHWAŁA NR 763/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) , art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyrazić  zgodę na zawarcie  z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku  zadań  powiatu  gostynińskiego  z  zakresu  działania  Ośrodka  Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock.
2.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 

 

U Z A S A D N I E N I E:


Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustanowione zostały zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie, w przypadku gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno - opiekuńczego. Jednocześnie w ust. 5 tego artykułu ustawodawca ograniczył możliwość przygotowania kandydatów na rodziny adopcyjne oraz prowadzenia procedur przysposobienia do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.
Powiat Gostyniński nie posiada ośrodka adopcyjno - opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu gostynińskiego. Ze strony Powiatu Gostynińskiego została złożona propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku i podpisania w tym zakresie stosownego porozumienia określającego zasady realizacji zadań i pokrywania związanych z tym kosztów. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 231
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji