UCHWAŁA NR 202/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Stanisławowi Mróz.

UCHWAŁA NR 202/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Mróz.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Mróz za działalność społeczną na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka

         
                Elżbieta Gapińska

 

 

 

Uzasadnienie

Pan Stanisław Mróz urodził się 26 czerwca 1929 roku w Kolonii Życzyn pow. Garwolin. Przez 37 lat pełnił zawodową służbę wojskową. W 1950 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Artylerii Nr 2 w Olsztynie, którą ukończył w 1952 r. otrzymując stopień wojskowy podporucznik. Będąc oficerem pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach dowódczych garnizonu Ostróda, Biskupiec Reszelski, Lidzbark Warmiński.
W 1963 r. na własną prośbę zostaje przeniesiony do służby wojskowej w administracji – Wojskowa Komenda Rejonowa Garwolin na stanowisko St. Pomocnika Kierownika Sekcji I, a po roku obejmuje stanowisko Kierownika Sekcji II Poboru i pełnił ją do 10 czerwca 1973 r.
11 czerwca 1973 r. rozkazem Dowódcy WOW 063 z dnia 14.05.1973 r. zostaje służbowo przeniesiony do Powiatowego Sztabu Wojskowego w Płocku na stanowisko Kierownika Sekcji I Mobilizacji i Administracji Rezerw Osobowych i Środków Transportowych.
Z dniem 1 sierpnia 1975 r. w wyniku reorganizacji Psz.W na WKU zostaje Kierownikiem Sekcji Mobilizacji i Administracji Rezerw Osobowych i Środków Transportowych, Zastępcą Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Płock.
W okresie służby wojskowej za sumienną i nienaganną służbę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodzony medalami resortowymi.
24.07.1987 r. zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku.
W tym samym czasie podejmuje pracę w Sądzie Wojewódzkim w Płocku na stanowisku starszego inspektora ds. obronnych oraz wstępuje w szeregi Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, pełniąc w tej organizacji szereg ważnych funkcji.
Od 2005 roku jest Wiceprezesem Zarządu Rejonowego ds. socjalno – zdrowotnych gdzie bez reszty poświęcił się pracy na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin. W 2009 r. na VIII Rejonowym Zjeździe ponownie zostaje wybrany do Zarządu Rejonowego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds społeczno – obronnych. Ponadto wchodzi w skład komisji socjalno – zdrowotnej Zarządu kontynuując w niej pracę na rzecz pomocy osobom chorym oraz znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.
Odpowiedzialny w Związku za sprawy społeczno – obronne. Zapewnia popularyzację tradycji oręża polskiego zgodnie z wymogami obrony i honoru żołnierza Wojska Polskiego w organizowanych dla społeczeństwa m. Płocka, w tym zwłaszcza dla młodzieży, przez Zarząd Rejonowy oraz Koło Związku różnego rodzaju przedsięwzięciach.
Dąży do zapewnienia uczestnictwa członków Związku w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez instytucje, organa wojskowe oraz władze administracyjne m. Płocka.
Za działalność społeczną i związkową zostaje dwukrotnie wyróżniony „Honorową Odznaką Za Zasługi dla Związku”. Otrzymał także odznakę dla Województwa Płockiego, a Prezydent Miasta Płocka nadał Mu odznakę Laude Probus.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Mróz.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 274
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji