Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 515/XXVII/04
A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S Z K O Ł Y P U B L I C Z N E J

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 515/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku

 


A K T
Z A Ł O Ż Y C I E L S K I  S Z K O Ł Y  P U B L I C Z N E J


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt.8 lit. "i" oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 ze zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055/ w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "h", art. 58 ust. 1, 2a, i 6, art. 62 ust. 1, art. 70 ust. 1 i 2, art. 71b ust. 1, 2, 5, 5a i 5b, art. 71d, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 ze zm. z 1996r.Dz. U. Nr 106 poz. 496; z 1997r. Dz. U.  Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998r. Dz. U. Nr 117 poz.759, Nr162 poz. 1126; z 2000r. Dz. U. Nr 12 poz. 136; Nr 19 poz. 239; Nr 48 poz. 550; Nr 104 poz. 1104; Nr 120 poz. 1268; Nr 122 poz. 1320; z 2001r. Dz. U. Nr 111 poz. 1194; Nr 144 poz. 1615; z 2002r. Dz. U. Nr 41 poz. 362; Nr 113 poz. 984; Nr 141 poz. 1185; Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Dz. U. Nr 6 poz. 65; Nr  128 poz. 1176; Nr 137 poz. 1304; Nr 203 poz. 1966; z 2004r. Nr 69, poz. 624; Nr 99 poz. 1001/


zakłada się


z dniem 01 września 2004 roku publiczną szkołę

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
trzyletnia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

z siedzibą w Płocku przy ul. Lasockiego 14.
Z dniem założenia szkołę włącza się do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku.

 

         
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 070
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji