UCHWAŁA Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach.

UCHWAŁA Nr 572/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach.


          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Płock posiada udziały lub akcje,
2)udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Płock w spółce.


§ 2.

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).
3.Gmina Płock może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.
4.O wniesieniu udziałów  do spółki Prezydent Miasta Płocka decyduje w formie zarządzenia.

§ 3.

1.Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:
1)prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części albo innych praw, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, własność rzeczy nieruchomych, udział we współwłasnościach w częściach ułamkowych lub łącznej, użytkowanie wieczyste,
2)prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika przysługujące od spółki,
3)prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego, know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.
2.Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4.

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do cofania udziałów w spółkach.
2.Wycofanie udziałów przez Gminę Płock następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5.

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zbywania udziałów w spółkach.
2.Decyzję o zbyciu udziałów Prezydent Miasta Płocka podejmuje w formie zarządzenia.

§ 6.


1.Udziały są zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań,
4)przyjęcia oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie, o którym mowa w art. 86 ust. 4, art. 151 lub art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.).
2.Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku o wydaniu ogólnopolskim.

§ 7.

Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

§ 8.

Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów w szczególności szczegółowego trybu zbywania udziałów, zobowiązań inwestycyjnych oraz związanych z ochroną środowiska i ochroną interesów pracowników, powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9.

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Prezydent Miasta Płocka informuje Radę Miasta Płocka na najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy powstaną.


§ 10.


Traci moc:
1.uchwała nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Płocka działającego jako Wspólnik w Zgromadzeniu Wspólników w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock do informowania Rady Miasta Płocka o zamiarze dokonania zmian wysokości kapitału zakładowego.
2.uchwała nr 573/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania przez Zarząd Miasta Płocka udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta Płocka.
3.uchwała nr 205/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku podjęta w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach z udziałem Gminy Płock.


§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 08:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 233
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 października 2004, godzina 08:10
  • Historia aktualizacji

  • 05 października 2004, godzina 08:10 Aktualizacja danych