UCHWAŁA Nr 252/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Zygmunta Dumańskiego zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 252/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Zygmunta Dumańskiego zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 23. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 25 lutego 2003 r. przez Pana Zygmunta Dumańskiego zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:


§ 1.


Protest odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 653 / 2003      z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 25 lutego 2003 r. Pan Zygmunt Dumański zamieszkały przy ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku wniósł do Prezydenta Miasta Płocka pismo określone jako protest do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte jako protest do przedmiotowego projektu planu.
W swoim piśmie Pan Zygmunt Dumański kwestionuje ustalenia projektu planu miejscowego dotyczące przebudowy ulicy Na Skarpie, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 4.KZ.1/2, do parametrów ulicy zbiorczej, kosztem działki o numerze ewidencyjnym 1071 oraz likwidacji istniejącego na tej działce garażu, którego jest najemcą.
Zarządzeniem Nr 653 / 2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. Prezydent Miasta Płocka postanowił nie uwzględnić protestu w całości.
 Likwidacja garaży, istniejących w pasie drogowym ulicy Na Skarpie, jest przewidywana w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B. Według ustaleń tego planu ulica Na Skarpie jest ulicą zbiorczą klasy Z, co wyklucza możliwość zachowania garaży istniejących na jej terenie.
 W opracowywanym projekcie planu miejscowego ulica ta pozostaje w parametrach ulicy zbiorczej klasy Z o szerokości zmiennej 28,0 - 35,0 m w istniejących liniach rozgraniczających co spowodowane zostało dotychczasową realizacją ciągów uzbrojenia terenu. Wyklucza to również możliwość zachowania istniejących garaży.
 Głównym celem przebudowy tej ulicy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną częścią miasta.
Zgodnie z art.2 ust.1 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych Gminy i dokonywane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany, uchwalone w trybie powołanej ustawy, stanowią zbiór przepisów gminnych, na podstawie których Gmina może ingerować w sferę porządkowania przestrzeni, zabezpieczając przy tym interesy i dobro wszystkich mieszkańców.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy, uznać należy, że przedmiotowy protest w całości winien być odrzucony.

   
Przewodniczący                                                                                     Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 263
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji