UCHWAŁA NR 588/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 588/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, poz. 567 z 2012 r.), uchwały Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040 i z 2013 r., poz. 583) – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
Załącznik nr 11 oraz załącznik nr 13 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040 i z 2013 r., poz. 583) otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
            Przewodniczący                                          Rady Miasta Płocka

           Artur Jaroszewski

 

Załącznik Nr 11
do Statutu Miasta Płocka
uchwalonego uchwałą  Nr  356/XXI/2012
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku


R  E  G U  L  A  M  I  N
 nadawania i pozbawiania  Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka”

§ 1.
W nawiązaniu do tradycji przyznawania Godności „Honorowego Obywatela Miasta” ustanawia się niniejszy Regulamin.

§ 2.
Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi położone dla naszego Miasta ustanawia się tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Płocka”.

§ 3.
Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” przyznaje się osobom fizycznym za szczególne zasługi położone dla Miasta we wszystkich dziedzinach: polityki, gospodarki, wiedzy, kultury i innych, za wkład we współpracy z naszym Miastem, promocję płockiej kultury oraz wspieranie płockich inicjatyw w świecie.

§ 4.
Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada na wniosek radnych, Prezydenta lub grupy przynajmniej 100 obywateli Miasta Płocka, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w drodze uchwały.

§ 5.
Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa winien zawierać dokładne dane personalne osoby, której dotyczy, ze wskazaniem udokumentowanych zasług uzasadniających nadanie Godności.

§ 6.
Honorowego Obywatelstwa nie nadaje się mieszkańcom Miasta Płocka.

§ 7.
1. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa należy złożyć Przewodniczącemu Rady.
2. Wniosek rozpatruje Kapituła Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka w składzie wybranym przez Radę. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do  stałych Komisji Rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych Komisji Rady upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad najbliższej sesji Rady. Kapituła działa w oparciu o ustalony  przez siebie regulamin .

 

§ 8.
Dokumentem stwierdzającym nadanie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” jest Dyplom i Medal Honorowego Obywatela Miasta Płocka wręczone przez Prezydenta w asyście Przewodniczącego Rady  podczas uroczystej sesji Rady lub w inny uroczysty sposób.

§ 9.
Honorowy Obywatel Miasta Płocka zostaje wpisany do Złotej Księgi Honorowych Obywateli  Miasta znajdującej się pod opieką Prezydenta.


§ 10.
1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu godności "Honorowego Obywatela Miasta Płocka" na wniosek osób, o których mowa w § 4 w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie tej Godności nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
2) Honorowy Obywatel Miasta Płocka dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny tegoż Honorowego Obywatela.
2. Do wniosku stosuje się postanowienia §7.
3. Podjęcie uchwały przez Radę o pozbawieniu Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka stanowi podstawę do dokonania zmian w Złotej Księdze Honorowych Obywateli  Miasta , o której mowa w § 9.


Załącznik Nr 13
do Statutu Miasta Płocka
uchwalonego uchwałą  Nr 356/XXI/2012
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku

R E G U L A M I N
nadawania i pozbawiania medalu „Zasłużony dla Płocka”

§ 1.
Medal „Zasłużony dla Płocka” nadaje się za wybitne zasługi w działalności naukowej, kulturalnej, społecznej, gospodarczej, sportowej i innej, które mają szczególny charakter i prowadzą do rozwoju Miasta i rozsławienia jego imienia.

§ 2.
Medal „Zasłużony dla Płocka” nadaje Rada na wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) co najmniej pięciu radnych,
3) Prezydenta
- w drodze uchwały.
§ 3.
Medal może być przyznany obywatelom polskim, jak również nie posiadającym obywatelstwa polskiego, osobom prawnym, organizacjom i organom o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

§ 4.
Medal „Zasłużony dla Płocka” wręcza Przewodniczący Rady  w asyście Prezydenta. Medal wraz z dyplomem wręczany jest na sesji Rady lub w inny uroczysty sposób.

§ 5.
Księgę osób uhonorowanych medalem prowadzi Prezydent.

§ 6.
Wniosek na piśmie o nadaniu medalu „Zasłużony dla Płocka” składa się na ręce Przewodniczącego Rady. Wniosek rozpatruje Kapituła medalu „Zasłużony dla Płocka” w składzie tożsamym ze składem Kapituły Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do stałych Komisji Rady celem jego zaopiniowania.

§ 7.
Stałe Komisje Rady wydają swoją opinię oceniając osobę przedstawioną do odznaczenia. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych Komisji Rady upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad najbliższej sesji Rady.

§ 8.
1. Rada może  podjąć uchwałę  o  pozbawieniu medalu "Zasłużony dla Płocka" na wniosek osób, o których mowa w § 2 w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie tego medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
2) osoba uhonorowana dopuściła się czynu, w skutek którego stała się niegodna tegoż medalu.
2. Do wniosku stosuje się postanowienia § 6 i 7.
3. Podjęcie uchwały przez Radę o pozbawieniu medalu "Zasłużony dla Płocka" stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 5.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 438
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji