UCHWAŁA NR 493/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 493/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i  ponadgimnazjalnych  prowadzonych na terenie miasta Płocka.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust 1 i art. 17 ust. 5 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2 c ust. 4  ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.


Ustala się z dniem 1 września 2004 r. następujący plan sieci publicznych szkół specjalnych  i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka:


1. Szkoły Podstawowe:
1)Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna w Płocku, ul. Kossobudzkiego 12
2)Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Płocku, ul. Harc. A.Gradowskiego 24a

2. Gimnazja:
1)Gimnazjum Nr 7 Specjalne w Płocku, ul. Harc. A.Gradowskiego 24a
2)Gimnazjum Nr 9 Specjalne w Płocku, ul. Kossobudzkiego 12 

3. Licea Ogólnokształcące:
1)Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, ul. Małachowskiego 1
2)Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku, ul. 3 – go Maja 4
3)III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 11
4)IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzywoustego w Płocku, ul. F. Piaska 5
5)V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25
6)VI Liceum Ogólnokształcące /Szkoła Mistrzostwa Sportowego/ w Płocku, al. Kilińskiego 4
7)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J.  Piłsudskiego 6

4. Licea Profilowane:
1)Liceum Profilowane Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Liceum Profilowane Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Liceum Profilowane Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Liceum Profilowane Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Liceum Profilowane Nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
6)Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku

5. Technika:
1)Technikum Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Technikum Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Technikum Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Technikum Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Technikum Nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
6)Technikum Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25
7)Technikum dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6


6. Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
1)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Płocku, ul. Prezyd. I. Mościckiego 4
6)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku, ul. Lasockiego 14
7)Zasadnicza Szkoła Zawodowa  dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6

7. Uzupełniające Licea Ogólnokształcące:
1) I  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. Padlewskiego 2
2) II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. Prezydenta I.
     Mościckiego 4
3)Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6.

8. Technika Uzupełniające:
1)Technikum Uzupełniające Nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
2)Technikum Uzupełniające Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Technikum Uzupełniające Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Technikum Uzupełniające Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. I. Piłsudskiego 6
6)Technikum dla Dorosłych Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25


§ 2.


Traci moc uchwała Nr 1084/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

 

§ 3.


1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
      

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

      

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 475
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji