UCHWAŁA NR 587/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie skargi Państwa Katarzyny i Marka Paczkowskich z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 587/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie skargi Państwa Katarzyny i Marka Paczkowskich z dnia 19 grudnia 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. 567) i art. 223, 231 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 19 grudnia 2012 roku  Państwa Katarzyny i Marka Paczkowskich zam. w Płocku dotyczącą nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku w zakresie wskazanym w skardze uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Płocka

       Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Państwa Katarzynę i Marka Paczkowskich zam. w Płocku, z dnia 19 grudnia 2012 roku, przesłanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie przy piśmie WK.052.106.2012 z dnia 03.01.2013 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 09.01.2013 r.), dotyczącą nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 14 stycznia 2013 r., 13 lutego 2013 r. i 8 kwietnia 2013 r. dokonała analizy skargi.
W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 r. Komisja Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną.

W celu należytego rozpatrzenia problemów poruszonych w niniejszej skardze, Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi osobiście na posiedzeniach Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka, Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku oraz Radcę Prawnego Urzędu Miasta Płocka.
W posiedzeniach Komisji brał czynny udział Pan Marek Paczkowski.    

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Pana Romana Siemiątkowskiego w sprawie przedstawionych w niniejszej skardze zarzutów i uznała je za wyczerpujące.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  14 stycznia 2013 r., 13 lutego 2013 r., 11 marca 2013 r. i 8 kwietnia 2013 r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń, Komisja nie stwierdziła naruszenia obowiązującego prawa w zakresie wskazanym w skardze,  stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji