UCHWAŁA NR 480/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, Obręb 10.

UCHWAŁA NR 480/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  niezabudowanej położonej w Płocku,  Obręb 10.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Dz. U. z  2005 r. Nr 281 poz. 2782, Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U.z 2007 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1218, Nr 59 poz. 369) -  Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej  położonej w Płocku  Obręb 10, wg ewidencji gruntów i budynków będącej własnością Gminy Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1079/2 o  pow. 3,9713 ha, objętej Księgą wieczystą  PL1P/00015764/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość niezabudowana położona w Płocku, Obręb 10  przy ul. Grabówka oznaczona nr ewid. działki 1079/2 o pow. 3,9713 ha, KW PL1P/00015764/6 wg ewidencji gruntów i budynków  stanowi własność Gminy Płock.
Działka położona jest na terenie dla którego aktualnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mając na uwadze fakt, iż  wartość nieruchomość przekracza 1.000.000,- złotych, konieczne  jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż  w/w nieruchomości  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 482
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji