Uchwała Nr 972/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 972/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
                  
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191  ze zm. z 1990r Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Przemysłowej oznaczonej numerami geodezyjnymi : nr 2/2 o pow. 0.2763 ha i nr 11/2 o powierzchni 2.5363 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 97887/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

               
U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 1003/02 z dnia 21.XI.2003r. Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 28.IX.1990r. nieruchomość niezabudowaną położoną w Płocku przy ul. Przemysłowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu o numerach geodezyjnych: nr 2/2 o pow. 0.2763 ha i nr 11/2 o pow. 2.5363 ha.
Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 12  ustawy o samorządzie gminny  (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska oraz zieleni komunalnej i zadrzewień przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 819
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji