projekty uchwał
Sesja XLIV - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 23 sierpnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 10.06.2005 roku.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 10.06.2005 roku.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2005 roku.
6. Informacja na temat „Planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka.”
7. Informacja o programie „W domu, w szkole, na ulicy” oraz o patologicznych zachowaniach młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (profilaktyka).
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1. wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni zachodniej z wylotem do rzeki Rosicy oraz na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni wschodniej z wylotem do rzeki Słupianki, o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”,

2. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowany w ramach programu INTERREG IIIB CADSES,

3. udzielenia pomocy finansowej,

4. wyrażenia opinii dotyczącej wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” na stan obszarów w sieci NATURA 2000 - „ Dolina Środkowej Wisły”,

5. zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 708/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy oraz Uchwałą Nr 743/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 708/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy,

6. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,
- uzasadnienie

7. sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku,

8. zmiany Statutu Miasta Płocka,

9. przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,

10. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,

11. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

12. zmiany uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku,

13. zmiany Uchwały Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku,

14. zmiany Uchwały Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku,

15. zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005,
- załącznik

16. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

17. nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Zgodnej oznaczonej jako działka nr ewid. 1672,

18. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu,

19. zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005,

20. wniosku o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,

21. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,

22. nadania nazwy ulicy,
- załącznik

23. nadania nazwy ulicy,
- załącznik

24. nadania nazwy dla pasażu.
- załącznik


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 16 sierpnia 2005, godzina 12:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 036
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 17 sierpnia 2005, godzina 11:41
  • Historia aktualizacji

  • 17 sierpnia 2005, godzina 11:41 Aktualizacja danych