UCHWAŁA NR 881/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie: dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 881/LII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 28 października 2014 roku

 

w sprawie: dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego                       Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia                8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na kontynuację realizacji dopłat stanowiących różnicę pomiędzy czynszem dla zasobów Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobu mieszkaniowego Gminy w wysokościach nie większych niż:

- 2015 rok - 860 000 zł,

- 2016 rok - 890 000 zł,

- 2017 rok - 1 030 000 zł,

- 2018 rok - 1 030 000 zł.

§ 2

Źródło finansowania w latach 2015 - 2018 - budżety Miasta Płocka na lata 2015 - 2018.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 października 2014, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 369
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji