U C H W A Ł A Nr 21/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2003
U C H W A Ł A Nr 21/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna
uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku celem
wymiaru podatku leśnego na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku
(Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ) , oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku
( Monitor Polski z dnia 26 października 2002 roku Nr 50, poz. 729 ) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku w kwocie 111,21 zł. za 1 m3 , jako podstawę wymiaru podatku leśnego na rok 2003.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 943/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku celem wymiaru podatku rolnego i leśnego na rok 2002.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 173
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji