UCHWAŁA Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
W sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008.

UCHWAŁA NR 472/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

W sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w  latach 2004 – 2008.


Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z  art.21 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. ze zmianami z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069)  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§1

Przyjąć program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do składania corocznych sprawozdań z realizacji programu łącznie z propozycjami ewentualnych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 
                 
Stanisław Nawrocki

 


Uzasadnienie


   Do opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem  mieszkaniowym gmina jest zobowiązana na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 poz. 733). Program gospodarowania jest dokumentem programowym zgodnym z kierunkiem rozwoju i celem szczegółowym wytyczonym w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka i stanowi rozwinięcie polityki mieszkaniowej przyjętej uchwałą nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka  z dnia 27 stycznia 2004 r.
Program zawiera opis działań w następujących obszarach gospodarki mieszkaniowej:

1.wielkość i stan zasobu mieszkaniowego gminy z ukierunkowaniem na optymalizację wielkości zasobu mieszkaniowego przez selektywną prywatyzację oraz dążenie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o najniższych dochodach,

2.techniczne aspekty gospodarowania zasobem mieszkaniowym uwzględniające   odzyskanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej i ekonomicznej substancji mieszkaniowej  (utrzymanie bieżące, remonty,adaptacje i inwestycje),

3.źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej uwzględniające wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania mieszkalnictwa, oraz polityka czynszowa uwzględniająca ochronę najbiedniejszych mieszkańców miasta,

4.sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy zmierzający do podniesienia efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta i wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

         Zgodnie z zapisami art.20 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71 poz. 733) program dotyczy mieszkaniowego zasobu gminy, w którego skład wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale będące w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 532
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji