UCHWAŁA NR 197/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie odwołania Rzecznika Konsumentów

UCHWAŁA NR  197/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie odwołania Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 134  ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,  zm. Nr 99, poz. 660 )  i art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U.z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz 1337, z  2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974) w zw.z art 92  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 roku  o samorządzie  powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz 1592  zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 70 Kodeksu pracy, Rada Miasta Płocka uchwala,                   co następuje :

§ 1

1.Odwołuje się Panią Elizę Błaszkiewicz ze stanowiska  Rzecznika Konsumentów, zgodnie z  wnioskiem Pracownika   z dnia 17  września 2007 r.
2.Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2007 r Pani Eliza Błaszkiewicz złożyła wniosek o odwołanie ze stanowiska Rzecznika Konsumentów i rozwiązanie stosunku pracy.
Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm. Nr 99, poz 660 ), rzecznicy konsumentów powołani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią funkcje do czasu ich odwołania w trybie art. 40 cytowanej  ustawy tj. do odwołania przez radę miasta na prawach powiatu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 088
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji