UCHWAŁA NR 121/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 121/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt  6, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami: Nr 127, poz. 857) w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w Płocku im. Zygmunta Padlewskiego projektu konkursowego pn.: „Po lekcjach… do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (zwanego dalej: „Projektem”), rekomendowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2013 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 535.758,26 PLN.
4.Wkład własny wynosi 16.072,76 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

 

Uzasadnienie


 W dniu 7 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 58/2/10 dotyczącą rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach w/w konkursu Gmina Miasto Płock złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków unijnych.
 Celem głównym projektu jest stworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Uczniowie zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wraz z zajęciami aktywizującymi w zakresie m.in. matematyki, informatyki, nauk fizyczno – chemicznych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Dodatkowo dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach socjoterapeutycznych. Powstanie również Klub Miłośników Muzyki i Filmu dzięki któremu uczniowie będą mogli poznać historię kina i muzyki. Zadaniem tych zajęć jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonym przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
 Uchwała jest aktem prawnym warunkującym podpisanie umowy o dofinansowanie.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 317
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji