UCHWAŁA NR 270/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 270/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co  następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Płock a Gminą Nowy Duninów w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Nowy Duninów porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Płock prowadzenia transportu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
Uwzględniając powyższą normę kompetencyjną, Prezydent Miasta Płocka przedstawia Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.
Wprowadzenie w życie porozumienia pozwoli na realizację przez Miasto Płock usług przewozowych na terenie Gminy Nowy Duninów.
Miasto Płock wykonywać będzie powierzone zadanie poprzez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 001
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji