UCHWAŁA NR 53/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR 53/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się na terenie miasta Płocka  pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2
Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się osobę, z którą będzie podpisana odpowiednia umowa na prowadzenie inkasa.
§ 3
Określa się wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów opłaty skarbowej, o których mowa w § 2,  w wysokości 5 % zainkasowanych kwot.
§ 4
Pobór inkasa odbywać się będzie na podstawie ostemplowanego  i ponumerowanego kwitariusza przychodowego wydanego przez Urząd Miasta Płocka dla inkasenta. Wydanie kwitariusza przychodowego winno być odnotowane w książce druków ścisłego zarachowania.

§ 5
Należności pobrane za inkaso opłaty skarbowej inkasent jest zobowiązany odprowadzić na rachunek bankowy Gminy w terminie ustalonym w umowie.

§ 6
Inkasent jest zobowiązany do należytego przechowywania druków ścisłego zarachowania.

§ 7
Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za wydane druki ścisłego zarachowania i za zainkasowaną opłatę skarbową do czasu rozliczenia się w Urzędzie.

§ 8
Za zwłokę w odprowadzeniu opłaty skarbowej do banku, inkasentowi naliczane będą odsetki  jak od  zobowiązań podatkowych.     

§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 564
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji