UCHWAŁA NR 459/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. Solidarności ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku.

UCHWAŁA NR 459/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. Solidarności ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz Uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009


Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności" ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku zwanego dalej „planem miejscowym” dla terenu położonego w granicach określonych w § 2 oraz zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Jako granice obszaru objętego planem miejscowym ustala się:
- od zachodu – południowa granica trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności",
- od północy – oś ulicy Ciechomickiej,
- od wschodu – wschodnia granica administracyjna miasta,
- od południa –  południowa granica administracyjna miasta,

§ 3

W planie miejscowym, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określić:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Materiałem planistycznym na potrzeby projektu planu miejscowego będzie koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu, którą należy opracować w drodze konkursu urbanistycznego.

§ 5

Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, Dział. 710, Rozdział 7100 § 4300 i § 4170, Zadanie Nr 01/WUBI/G – Opracowania planistyczne i przestrzenne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  prezydent wykonuje analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań                             z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego terenu została sporządzona wymagana analiza i na jej podstawie ustalono, że:
1) obszar objęty niniejszą analizą jest terenem znacznego zainteresowania inwestorów,
w szczególności tereny położone wzdłuż dróg dojazdowych do mostu im. Solidarności, wzdłuż ulicy Ciechomickiej, Browarnej, Janówek. Właściciele dążą do podziału nieruchomości i ich sprzedaży na cele mieszkaniowe i usługowe. Ustalenie warunków zabudowy odbywa się w drodze decyzji administracyjnych. Dalsza działalność inwestycyjna w oparciu o indywidualne decyzje może doprowadzić do powstania nieodwracalnych skutków w zakresie braku poprawności rozwiązań urbanistycznych, w tym komunikacyjnych i architektonicznych;
2) istniejące uzbrojenie terenu należy uznać za wysoce niewystarczające, które wymaga
pilnych działań samorządu miasta Płocka;
3) tereny są w pełni przydatne dla celów inwestycyjnych. Omawiana jednostka osadnicza może w sposób racjonalny i efektywny pełnić funkcję „sypialni miasta" wspartej programem usługowym, oświatowym i rekreacyjnym, pod warunkiem zachowania ładu przestrzennego  oraz uwzględnienia ograniczeń wynikających z uwarunkowań ekologicznych                               i przyrodniczych. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz usługowa predestynują ten teren do podjęcia wszelkich działań na rzecz lokalizacji funkcji uzupełniających i nowo realizowanych o podstawowym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Na podstawie przygotowanej analizy Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2811/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia planu dla terenu w granicach określonych w § 2 niniejszej uchwały. Sporządzenie planów pozwoli na uporządkowane zagospodarowanie terenu uwzględniające potrzeby interesu publicznego oraz właściwe wykorzystanie walorów ekonomicznych przestrzeni, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

Uszczegółowienie zasad przeznaczanie terenu, sposobu jego zabudowy określi koncepcja zagospodarowania terenu do wykonania, której Wydział Urbanistyki i Architektury przystąpi w drodze konkursu. Na podstawie pracy wyróżnionej I nagrodą zostanie wykonany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przewiduje się, że w zgodności z ustaleniami studium będą pozostawać:
1) obszary adaptacji i intensyfikacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ustalonej dla terenów położonych wzdłuż ul. Ciechomickiej,
2) obszary rozwoju wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ustalonej dla terenów przy drodze dojazdowej do mostu im. Solidarności,
3) adaptacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Inne funkcje niż wymienione wyżej, a wskazane w koncepcji zagospodarowania  przedmiotowego terenu zostaną uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, do zmiany którego Rada Miasta Płocka przystąpiła podejmując Uchwałę Nr 111/IX/07 w dniu 29 maja 2007 roku oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wykonywanego  na podstawie wspomnianej wyżej koncepcji. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 o ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta poprzez podjęcie uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 09:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji