UCHWAŁA NR 252/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

UCHWAŁA NR 252/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz.U
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277, Nr 57 poz. 390, Nr 120 poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165 poz. 117; Dz.U. z 2008 r. Nr 86 poz. 521, Nr 171 poz. 1065, Nr 237 poz. 1651; Dz.U. z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 62 poz. 504, Nr 85 poz. 716, Nr 97 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 115 poz. 959, Nr 157 poz. 1241, Nr 168 poz. 1323, Nr 195 poz. 1502, Nr 201 poz. 1540, Nr 206 poz. 1589, Nr 223 poz. 1777; Dz.U. z 2010 r. Nr 34 poz. 190, Nr 96 poz. 620, Nr 98 poz. 626, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz. 857, Nr 164 poz. 1108, Nr 182 poz. 1228, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1602; Dz.U. z 2011 r. Nr 53 poz. 273, Nr 117 poz. 677, Nr 205 poz. 1205, Nr 207 poz. 1229), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do przyznania rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych w Porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

§ 2.
Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku.
§ 3.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2012 rok, a do czasu jego uchwalenia Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.

 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

 

                Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

Poprawa stanu bezpieczeństwa, wśród oczekiwań mieszkańców Płocka, jest priorytetowym zadaniem miasta.
Przekazane przez Urząd Miasta Płocka środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczający normę, w latach poprzednich jak i w 2011 roku, przyniosły oczekiwane efekty i odbiły się pozytywnym echem wśród płocczan.
W okresie od 1 stycznia do 30 października 2011 r. zorganizowano dodatkowo 1 294 patroli z udziałem 2 122 policjantów, uzyskując następujące wyniki:
1.
wylegitymowano
-
9564
osoby
2.
pouczono
-
1687
osób
3.
nałożono mandatów karnych
-
2067
o łącznej wartości –323 555,00 zł.
4.
zatrzymano pod wpływem alkoholu
-
534
osoby
5.
zatrzymano nieletnich sprawców czynów karalnych
-
30
osób
6.
zatrzymano dorosłych sprawców czynów karalnych
-
134
osoby
7.
ujawniono nietrzeźwych kierujących pojazdami
-
35
osób
8.
zatrzymano praw jazdy
-
98
osobom
9.
skierowano wniosków do Sądu Grodzkiego
-
165

10.
przeprowadzono kontroli
w tym :
-
19831


-
parkingów
-
10910


-
pojazdów
-
2557


-
pozostałych
-
6364


Z powyższego zestawienia wynika, że dodatkowe patrole są wysoce efektywne i w znacznym stopniu ograniczyły przestępczość, w tym kryminalną.
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców zasadne jest kontynuowanie przedmiotowej akcji w roku 2012.
Delegację zorganizowania „płatnych służb dodatkowych” reguluje art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). Zasady oraz terminy pełnienia służb zostaną uregulowane w porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 462
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji