Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 511/XXXVI/09
Statut Straży Miejskiej w Płocku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 511/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku


Statut
Straży Miejskiej w Płocku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1


1.Straż Miejska w Płocku, zwana dalej „Strażą Miejską” jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock, utworzoną na podstawie Uchwały Nr 466/XXXVI/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r.,
2.Straż Miejska w Płocku działa na podstawie przepisów:
1)Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2)Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
3)Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
4)Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i aktów wykonawczych do tej ustawy,
5)niniejszego Statutu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży gminnych (miejskich).
§2
1. Terenem działalności jest obszar administracyjny miasta Płocka.
2. Siedziba  Straży Miejskiej znajduje się w Płocku, przy ul. Otolińskiej 10.
§3
Straż Miejska używa pieczęci:
1. Okrągłej – w środku pieczęci herb miasta Płocka, wokół herbu napis „Straż Miejska
w Płocku”.
2.Prostokątnej –  zawierającej nazwę „Straż Miejska w Płocku”, adres jej siedziby oraz numery telefonów, faxu i numer NIP.
§4
1.Strażą Miejską kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta  Płocka, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Płocka.
3.Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.
4.Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z zatrudnieniem Komendanta ustala Prezydent Miasta Płocka.
Rozdział II
Mienie i gospodarka finansowa

§5
Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Straży Miejskiej i wykorzystywane przez Straż Miejską przy realizacji zadań stanowią mienie komunalne Gminy – Miasto Płock.
§6
1.Straż Miejska prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla samorządowych jednostek budżetowych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.
3.Środki finansowe na działalność Straży Miejskiej pochodzą z:
a) budżetu miasta Płocka,
b) innych źródeł finansowania.
4.Straż Miejska prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
5.Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza wypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka,
z uwzględnieniem ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.Straż Miejska sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do właściwego wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Straży Miejskiej pod względem finansowym.
7.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
8.Wprowadzenie regulacji płac pracowników Straży Miejskiej jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
9.Limit zatrudnienia pracowników w Straży (w przeliczeniu na etaty) oraz jego zmiany ustala Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział III
Przedmiot działalności Straży Miejskiej w Płocku

§7
Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej oraz wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka.
§8
Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego, w szczególności:
1)ochrania spokój i porządek w miejscach publicznych,
2)czuwa nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3)współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4)zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustala, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5)ochrania obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej,
6)współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7)doprowadza osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8)informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9)dokonuje konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
§9
Do zadań Straży Miejskiej, poza zadaniami określonymi w § 8, należą także:
1)kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości
i estetycznego wyglądu miasta, a w szczególności budynków komunalnych, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obszarów i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,
2)podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego oraz przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystaniu mienia komunalnego w miejscach publicznych,
3)podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac remontowych w miejscach publicznych,
4)informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
5)kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,
6)podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska wykorzystywania miejsc publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
7)kontrolowanie wymaganego stanu utrzymania porządku i czystości na trasach i miejscach reprezentacyjnych oraz podejmowanie stosownych działań dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
8)egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii,
9)podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego,
a w szczególności przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno – parkowych oraz zanieczyszczenia wód w zakresie wskazanym przez właściwe ustawy,
10)ujawnianie i usuwanie pojazdów i wraków pojazdów, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11)egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i w handlu okrężnym,
12)egzekwowanie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze miasta Płocka,
13)przeciwdziałanie tworzeniu na terenie miasta Płocka nielegalnych wysypisk śmieci,
14)koordynowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, działań na rzecz zwierząt bezdomnych i związanych z usuwaniem martwych zwierząt,
15)uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe itp.,
16)kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o godle, barwach
i hymnie RP, w zakresie dekorowania budynków podczas świąt państwowych
i narodowych.
§10
Straż Miejska  podejmuje również działania w zakresie :
1)informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,
2)zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb, udzielania tym służbom pomocy w przypadku takiej konieczności, a w szczególnie w przypadku  zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia,
3)powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
4)zawiadamiania organów Policji, prokuratury i innych organów o stwierdzonych lub ujawnionych przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie należy do zakresu ich działania,
5)zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,
6)udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych.
§11
1.Zadania, o których mowa w §8 - 10 wykonują pracownicy Straży Miejskiej, zwani dalej „strażnikami” z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno – gospodarczą i finansową wykonują pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, nie będący strażnikami.
§12
Wykonując swoje zadania Straż Miejska:
1)działa samodzielnie bądź wspólnie z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej lub rządowej w zakresie określonym przez Prezydenta Miasta Płocka lub Komendanta Straży Miejskiej,
2)współpracuje z:
a)Policją, na zasadach określonych w przepisach szczególnych, wydanych
z upoważnienia ustawy o strażach gminnych (miejskich), realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta Miasta Płocka z Komendantem Miejskim Policji,
b)służbami, strażami, instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu i stosunków międzynarodowych.

§13
1.W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej Prezydent Miasta Płocka, na wniosek Komendanta Głównego Policji może, na czas określony, zarządzić użycie Straży Miejskiej do wspólnych działań z Policją.
2.W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa mazowieckiego lub miasta Płocka, z wnioskiem
o którym mowa w ust. 1 występują odpowiednio Komendant Wojewódzki Policji lub Komendant Miejski Policji.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§14
Organizację, strukturę wewnętrzną, szczegółowe zasady funkcjonowania, podział zadań
w komórkach organizacyjnych i stanowiskach Straży Miejskiej określa Regulamin nadany przez Radę Miasta Płocka w drodze odrębnej uchwały.
§15
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1)  w zakresie wykonawczym - Prezydent Miasta Płocka,
2) w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji, za pośrednictwem właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.
§16
Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§17
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie na mocy uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 279
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji