projekty uchwał
Sesja XLV - 25-03-2014

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 marca 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014 w roku 2013.

4/ Lokalna przedsiębiorczość a Polityka Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012 – 2022. Samorządowe sukcesy i

porażki we współpracy z płockimi przedsiębiorcami. Ocena dotychczasowego wsparcia dla MŚP przez samorząd płocki - analiza

działań i wydatków w 2013 roku i plany na 2014.

5/ Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2014 roku.

6/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. ustalenia nazwy ronda – projekt obywatelski,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

4. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5. zmiany Uchwały Nr 613/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na

przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej,

6. ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

8. ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka,

9. zmiany uchwały Nr 738/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku,

10. uchylenia Uchwały Nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 r. dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka,

11. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,

12. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014,

13. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2013 rok,

14. uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 232/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania,

15. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2014”,

16. skargi Pani Danuty Kalwas do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. ,

17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku,

18. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie,

19. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy-Miasto Płock prawa własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowowiejskiego o numerze ewidencyjnym 196 o pow. 0,7470 ha stanowiącej współwłasność osób fizycznych,

20. zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,

21. przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023,

22. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów,

23. zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze,

24. uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku,

25. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

26. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/ Interpelacje i zapytania radnych.

10/ Odpowiedzi na interpelacje.

11/ Sprawy różne.

12/ Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 18 marca 2014, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 679
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 marca 2014, godzina 08:51
  • Historia aktualizacji

  • 18 marca 2014, godzina 08:51 Aktualizacja danych