UCHWAŁA NR 647/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku.

UCHWAŁA NR 647/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 160 § 1 i art. 162 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070, Nr 154 poz. 1787, z 2002 r. Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 188 poz. 1838, Nr 228 poz. 2256, z 2004 r. Nr 34 poz. 304, Nr 130 poz. 1376, Nr 185 poz. 1907) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Na ławników sądowych do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku w głosowaniu tajnym zostały wybrane osoby, których nazwiska umieszczono na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 281
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji