UCHWAŁA Nr 1014/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów

UCHWAŁA Nr 1014/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080,  zm. Dz.U. z 2006 r.  Nr 157, poz.1119 ) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) w zw. art 92   ustawy z dnia 5 czerwca  1998 roku  o samorządzie  powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz 1592  zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr102, poz.1055), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1

Z dniem 1 listopada 2006 r. ustala się  wymiar czasu pracy dla Rzecznika Konsumentów Pani Elizy Błaszkiewicz w wymiarze 32 godziny tygodniowo – 4/5 etatu.

§ 2

1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz 272) ustala się Rzecznikowi Konsumentów  Pani Elizie Błaszkiewicz z dniem 1 listopada 2006 r. następujące wynagrodzenie miesięczne :
– wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII kategorii zaszeregowania  w wysokości
– 3. 016 zł ( słownie złotych: trzy tysiące szesnaście ),
– dodatek funkcyjny wg stawki  4 w wysokości  80 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik Nr 1   do ww. rozporządzenia.
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14 %  wynagrodzenia zasadniczego wzrastający o 1%  za każdy rok pracy,  aż do  osiągnięcia 20 % po 20 latach pracy.
2. Rzecznikowi  przysługują nagrody jubileuszowe zgodnie z ww rozporządzeniem.
3. Rzecznikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne  na zasadach określonych     w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r.  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 160, poz. 1080  zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708 i poz. 711).
4. Prezydent Miasta Płocka może przyznać Rzecznikowi  dodatek specjalny  oraz nagrody     z funduszu nagród, wynikające z ww. rozporządzenia.

§ 3

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika Konsumentów wykonuje Prezydent Miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 listopada 2006 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


W dniu 06.10.2006r. Pani Eliza Błaszkiewicz, złożyła wniosek o zmianę warunków pracy od dnia 01.11.2006r. poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy do 32 godzin tygodniowo (4/5 etatu), z uwagi na dodatkowe obowiązki wynikające z rozpoczęcia przez Nią  aplikacji adwokackiej.
Pani Eliza Błaszkiewicz została powołana na stanowisko Rzecznika Konsumentów Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 455/XXI/99 z dnia 28.12.1999r. i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
Powyższa zmiana warunków pracy oraz wiążąca się z nią zmiana warunków płacy (zmniejszenie wynagrodzenia o 1/5, stosownie do niższego wymiaru czasu pracy), wymaga podjęcia  uchwały przez Radę Miasta Płocka, zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2005r.  Nr 244, poz. 2080 ze zm.), który brzmi: „ Warunki pracy i płacy rzecznika konsumentów określa rada”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 058
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji