UCHWAŁA NR 84/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2011 rok.


UCHWAŁA NR 84/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku 


w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2011 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz. 1238, z 2008r. Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, z 2010r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218,
z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
 

Przewodnicząca  
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

UZASADNIENIE


 Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami). Wymieniona ustawa tworzy spójny system umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec alkoholu, wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki na ich realizację.
 Na mocy art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
 Realizacja wymienionych działań, zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
 Przyjęcie przez Radę Miasta Płocka wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w środowisku lokalnym w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 957
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji