U C H W A Ł A Nr 77/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 891/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr 1029/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002r.
U C H W A Ł A Nr 77/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 891/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie ustalenia opłat za
pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr
1029/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002r.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) art. 91 i art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) art. 33k ust 4 i 7 w związku z art. 55b ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238, Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.
W § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 891/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z tych opłat zmienionym Uchwałą Nr 1029/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002r. wprowadza się następującą zmianę:
1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie "Rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka ponoszą opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej do wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jego utrzymanie, z tym, że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka."
2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.
Postanowienia Uchwały Nr 891/XLIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z tych opłat wraz ze zmianami dotyczą również dzieci uczęszczających do ośrodków wsparcia w postaci gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych według odpłatności z Tabeli Nr 1 stanowiącej załącznik do wyżej wymienionej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji