UCHWAŁA Nr 379/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012.

UCHWAŁA Nr 379/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 4 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.: Dz. U.  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.: Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416) Rada Miasta  Płocka uchwala, co następuje:
                                                     
§ 1
                                                                                      
W Uchwale Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.   § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta   Płocka na lata 2006 – 2013” stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.
2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, w „Rozdziale IV. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Płocka. Misja i główne cele strategiczne”: 
1) ulegają zmianie podmioty realizacji poszczególnych celów strategicznych, tj.:
Ř “Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych  Form Zwalczania Bezrobocia”  zastępuje się:
      „Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Płocka”,
Ř “Powiatowy Urząd Pracy” zastępuje się: “Miejski Urząd Pracy”,
2) czas  realizacji  zadań i szczegółowych celów strategicznych ulega zmianie                                         
    i określa się na lata: „2006 – 2013”.
                                                                                                             
§ 2
Przyjmuje się „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata 2008-2013” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały                     i wprowadza się jako Załącznik Nr 1 do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006 – 2013”.                                            


§ 3
Tracą moc następujące Uchwały:
1. Uchwała Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku,
2. Uchwała Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 r.   w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku,
3. Uchwała Nr 24/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 r.   w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku zmienionej Uchwałą Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 r.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
                                                       
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Ustawa  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku jako realizator zadań pomocy społecznej na terenie miasta Płocka opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka, która to Strategia przyjęta została Uchwałą Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006 roku. Dokument zawiera propozycje kierunków rozwoju pomocy społecznej    i harmonogram działań  w perspektywie do 2012 roku, a jego ogólny charakter pozwala na pozyskanie przez płocki samorząd środków zewnętrznych, głównie  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada realizację projektów konkursowych i systemowych w perspektywie czasowej do 2013 roku. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, min.:  poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również podmioty realizacji poszczególnych celów strategicznych będą aplikowały o środki z Unii Europejskiej do roku 2013.  Dlatego też zasadne jest  dostosowanie ram czasowych realizacji Strategii do czasu realizacji  POKL, czyli do roku 2013.
Podczas opracowywania dokumentu programowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oparł się na obowiązującej wówczas strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka, według której przy Prezydencie Miasta Płocka funkcjonował Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia. Aktualnie sprawami z zakresu rozwoju gospodarczego oraz  problematyką bezrobocia i zatrudnienia zajmuje się Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Płocka. Ponadto z inicjatywy Prezydenta Miasta Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku utworzyła z dniem 1 stycznia 2008 roku – Miejski Urząd Pracy. Powołanie nowych struktur organizacyjnych jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w mieście, daje realne podstawy do absorpcji środków strukturalnych na działania adresowane do mieszkańców Płocka, ale stwarza również konieczność dostosowania Strategii do obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta.
W związku z utworzeniem Miejskiego Urzędu Pracy samorząd powiatu płockiego grodzkiego, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, z późn. zmianami),  zobowiązany jest do opracowania i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Miejski Urząd Pracy realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracował dokument pod nazwą “Program promocji zatrudnienia I aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata 2008-2013”, który stanowi Załącznik Nr 1 do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006 – 2013”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 621
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji