Uchwała Nr 382/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską, ul. Boryszewską, rz. Rosicą, projektowaną trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz Al. Piłsudskiego w Płocku.

Uchwała Nr 382/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską,
ul. Boryszewską, rz. Rosicą, projektowaną trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz
Al. Piłsudskiego w Płocku.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.


Uchylić Uchwałę Nr 774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską, ul. Boryszewską, rz. Rosicą, projektowaną trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz Al. Piłsudskiego w Płocku.

§ 2.


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie


 W dniu 27 lutego 2001 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 774/XXXVII/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską, ul. Boryszewską, rz. Rosicą, projektowaną trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz Al. Piłsudskiego w Płocku.

Na podstawie powyższej uchwały oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd Miasta Płocka ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego. Rozpisany został także przetarg na wybór wykonawcy projektu planu, który z powodu braku wymaganej liczby ofert nie został rozstrzygnięty.

Z dniem 11 lipca 2003r weszła w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której przepisy zmieniły wymagany przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym niezbędnym stało się uchylenie Uchwały Nr 774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską, ul. Boryszewską, rz. Rosicą, projektowaną trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz Al. Piłsudskiego w Płocku, podjętej na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla przedmiotowego terenu zostanie przygotowany projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i przedstawiony do uchwalenia na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 512
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji