UCHWAŁA NR 446/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
zmieniająca Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2097) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 446/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

zmieniająca Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2097) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 roku, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 230,   Nr 106 poz. 675,  Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz 887 i  Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664,  Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r, Nr 76, poz. 489,  Dz. U. z  2010 r. Nr 119, poz. 804, Dz.U. Z 2011 r. Nr 34, poz. 170,  Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 549, Dz.U. z 2011r. Nr 208, poz. 241; Dz.U. z 2011r. Nr 224 poz. 1337 po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Znosi się formę ochrony przyrody dla pomnika przyrody – magnolii (Magnolia sp.) o obwodzie pnia 80 cm mierzonego na wysokości 80 cm- wpisanego do rejestru płockich pomników przyrody Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2097), rosnącego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 10.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Przewodniczący
                                                                               Rady Miasta Płocka


                                                                                Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 972
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji