UCHWAŁA Nr 374/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie : wyrażenia woli powołania Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz uczestniczenia w tym związku Miasta Płocka jako jego założyciela.

UCHWAŁA Nr 374/XX/04

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie : wyrażenia woli  powołania Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz uczestniczenia w tym związku Miasta Płocka jako jego założyciela. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 , z póź.  zmianami /   Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1


Pozytywnie zaopiniować zamiar powołania Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz uczestniczenia w tym związku miasta Płocka jako jego założyciela.

§ 2


Upoważnić i zobowiązać Prezydenta Płocka, działającego wspólnie i w porozumieniu z prezydentami miast Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce i Radom, do podjęcia działań zmierzających do przygotowania i przedłożenia Radzie Miasta Płocka projektu Statutu Związku oraz uchwały o powołaniu Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz przystąpieniu do niego miasta Płock.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie


Możliwość współpracy miast Mazowsza skierowanej na wspólne działania w różnych dziedzinach i wspólną reprezentację samorządu mazowieckiego w ważnych dla niego sprawach stanowiła ideę zorganizowania z inicjatywy Prezydenta Miasta Płocka spotkania prezydentów pięciu miast, które utraciły statut województwa w związku z nową organizacją administracyjną kraju tj. Płocka, Ciechanowa, Siedlec, Ostrołęki i Radomia.

Spotkanie dało podstawę do utworzenia organizacji reprezentującej interesy samorządu miast i gmin Mazowsza w wielu sferach działalności społecznej i samorządowej.

Uznając rozwój gospodarczy regionu i działania mające na celu rozwój zasobów ludzkich jako główne osie strategiczne dla zwiększenia konkurencyjności Mazowsza w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, prezydenci miast Mazowsza wyrazili wolę nadania wspólnym działaniom wymiaru formalno – prawnego w postaci zawiązania Związku Miast i Gmin Mazowsza.

Proponowane rozwiązanie formalne, przyjmuje współpracę i wspólne dobro jako zasadę naczelną.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Związku Miast i Gmin Mazowsza może stać się projekt utworzenia informatycznego systemu wspierającego funkcjonowanie lub podwyższającego poziom funkcjonowania zasobów ludzkich na Mazowszu.

Wola współpracy miast mazowieckich w zakresie tworzenia systemu informacji o rynku pracy oraz instytucji, która zorganizowałaby i poprowadziła ten system, a także wspólnego występowania o absorpcję środków z funduszy Unii Europejskiej dla utworzenia infrastruktury potrzebnej dla funkcjonowania tego systemu, wyrażone w trakcie spotkania Prezydentów Ciechanowa, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Pracy w dniu 3 listopada 2003 r. w Płocku, stanowi podstawę dla podjęcia działań zmierzających do podjęcia wspólnych działań miast i gmin Mazowsza dla powołania wspólnej organizacji.
 
Stworzenie Zintegrowanego Mazowieckiego Systemu Rozwoju Zasobów Ludzkich „ OMEGA „ ma na celu m.in. :
przełamanie barier powszechnego dostępu do usług poradnictwa i informacji zawodowej oraz wsparcie wejścia i utrzymania się na rynku pracy
intensywną pomoc absolwentom w wejściu na rynek pracy,
prawidłową organizację usług pośrednictwa pracy,
promocję mechanizmów pro zatrudnieniowych,
promocję, właściwy dobór i wsparcie do samozatrudnienia,
pobudzenie aktywności lokalnej w kreowaniu i realizacji projektów aktywizacji zawodowej,
lepsze dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy - optymalną alokację zasobów ludzkich na rynku pracy – najlepszy dobór do miejsc pracy 
System OMEGA obejmie swoim działaniem osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.
Utworzenie Zintegrowanego Mazowieckiego Systemu Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wpisanie go na stałe do krajobrazu mazowieckich instytucji rynku pracy będzie działaniem nowatorskim i trudnym, lecz jednocześnie będzie dowodem na podjęcie przez samorządy odpowiedzialnych, długofalowych oraz systemowych działań w kierunku zapewnienia szybszego i lepszego wejścia oraz funkcjonowania zasobów ludzkich na rynku pracy.
System Omega, odpowiadając na wyzwania i niebezpieczeństwa dzisiejszej rzeczywistości, doskonale wpisuje się w realizację Narodowego Planu Rozwoju, który oferuje szerokie spektrum instrumentów i oddziaływań na zasoby ludzkie, tworząc tym samym możliwość stworzenia i dopasowania indywidualnej ścieżki wejścia na rynek pracy. Bardzo istotne jest tu dostrzeżenie roli systemu jako ciągłego procesu wspierania i tworzenia warunków do dokonywania przez klientów optymalnych wyborów kolejnych kroków na tej ścieżce. Na stwarzane warunki składają się tu także pomoc pośrednika pracy, doradcy gospodarczego oraz dostarczanie aktualnej informacji zawodowej, a również warsztaty, szkolenia itp.   
W celu intensyfikacji rozwoju naszego kraju po wejściu do UE, istnieje bezwzględna konieczność zbudowania systemu rozwoju zasobów ludzkich, który odpowiadałby standardom nowoczesnych społeczeństw. Będzie to z pewnością trafne i strategiczne posunięcie w procesie realnej integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie edukacji i rynku pracy. Podstawowa zasada i warunek odniesienia sukcesu w realizacji Systemu to nawiązanie ścisłej współpracy wszystkich partnerów:

1)Samorządy terytorialne miast i gmin
2)Instytucje rynku pracy
3)Gimnazja
4)Szkoły ponadgimnazjalne
5)Uczelnie wyższe
6)Organizacje i instytucje pozarządowe
7)Pracodawcy

Utworzenie Zintegrowanego Mazowieckiego Systemu Rozwoju Zasobów Ludzkich stanowić będzie kolejny element zaplanowanych działań w całokształcie polityki społecznej naszego państwa w dziedzinie zasobów ludzkich. Planowane cele Systemu zgodne są z wymienionymi w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich (część Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004-2006) celami operacyjnymi takimi jak:
upowszechnienie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,
poprawa skuteczności działania instytucji i organizacji zajmujących się grupami szczególnego ryzyka w kontekście reintegracji zawodowej i społecznej,
ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół,
zmniejszenie liczby bezrobotnych,
poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka,
poprawa przygotowania i zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób zagrożonych marginalizacją społeczną,
umocnienie nawyku kierowania się zasadą wyrównywania szans osób z grup narażonych na marginalizację społeczną w działaniach podejmowanych przez wszystkich partnerów życia społecznego.
Wspólne działania miast  i gmin Mazowsza w powołanym Związku może dać także pozytywny rezultat w wielu innych dziedzinach stanowiących zadania statutowe związku, jako wsparcie działalności samorządowej, poza wspólnym uczestniczeniem w projekcie systemu Omega.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 211
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji