UCHWAŁA NR 667/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR 667/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  4,56 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł. od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,55 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,61 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
o powierzchni powyżej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,16 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 5.
Traci moc Uchwała Nr 461/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 954
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji