U C H W A Ł A Nr 76/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w miejskich przedszkolach.
U C H W A Ł A Nr 76/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 rokuw sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w miejskich przedszkolach.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 , poz. 136, Nr 19 , poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.


Ustalić miesięczną odpłatność za przygotowanie posiłków w miejskich przedszkolach na terenie miasta Płocka w wysokości:
a) kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków,
b) 85,- zł – jako zryczałtowanej opłaty za przygotowanie posiłków.


§ 2.

Ustalić w razie nieobecności dziecka w przedszkolu zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka ustalonej w wysokości kosztu określonego w § 1 pkt. a, odniesionej do ilości dni roboczych przedszkola.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 1061/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 166
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji