Załącznik do uchwały Nr 747/LIII/10
S T A T U T MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU

                                                                        Załącznik do uchwały Nr 747/LIII/10 Rady Miasta                                Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku

 

 

S T A T U T

MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  W PŁOCKU

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Miejski Zarząd Dróg w Płocku, zwany dalej „MZD“, jest jednostką budżetową działającą na podstawie:
1)uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,
2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
3)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4)ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5)ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
6)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
7)ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),
8)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
9)ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
10)postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą MZD jest miasto Płock.


II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3
1. Przedmiotem działania MZD są sprawy związane z:
1) zarządzaniem, znajdującymi się w granicach  miasta Płocka drogami publicznymi, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka,
2) zarządzaniem drogami wewnętrznymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, znajdującymi się na terenach  Gminy – Miasto Płock lub  Skarbu Państwa,
3) utrzymaniem pozostałych dróg wewnętrznych, znajdujących się na terenach Gminy – Miasto Płock lub  Skarbu Państwa, po ich uprzednim przekazaniu przez Urząd Miasta Płocka, przy czym przez drogę wewnętrzną rozumie się zarówno grunt wydzielony liniami granicznymi, przeznaczony pod drogę w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, prawomocnym orzeczeniu sądowym lub ostatecznej decyzji administracyjnej,  jak i grunt niewydzielony liniami granicznymi, służący jako droga dojazdowa,  w szczególności do budynku mieszkalnego lub innego obiektu wymienionego  w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
4) dojazdów do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych, a także ciągów pieszo – jezdnych, znajdujących się na terenach  Gminy – Miasto Płock lub  Skarbu Państwa, po ich uprzednim przekazaniu przez Urząd Miasta Płocka.
2. Do zadań MZD należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o
tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym,
5) prowadzenie w pełnym zakresie utrzymania zimowego nawierzchni jezdni (wraz z rozliczeniem finansowym),
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
7) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
8) koordynacja robót w pasie drogowym,
9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych i dojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
10) prowadzenie ewidencji dróg i dojazdów , o których mowa w ust. 1, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
11) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających w obrębie dróg,
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
17) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
18) dokonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów drogowych i każdorazowo w razie ich przebudowy zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji,
19) przedkładanie wyników pomiarów emisji, prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, właściwym organom administracji ds. ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
20) sporządzanie map akustycznych co 5 lat w przypadku obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
21) pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym usuwanie i sadzenie drzew (także poza pasami drogowymi),
22) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka,
23) prowadzenie spraw związanych z płatnym parkowaniem pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
24) wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew  w pasie drogowym,
25) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną na ten cel,
26) umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic, placów i ciągów pieszo – jezdnych,
27) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych (nie przypisanych innym miejskim jednostkom organizacyjnym),
28) wykonywanie analizy materiałów w zakresie zarządzania ruchem w celu przedłożenia ich do akceptacji przez Prezydenta Miasta Płocka,
29) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania (tymczasowej i stałej) organizacji ruchu,
30) wykonywanie czynności związanych z wyznaczeniem przez Prezydenta Miasta Płocka jednostki usuwającej pojazdy oraz prowadzącej parking strzeżony na terenie Miasta Płocka, zgodnie z art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
31) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikające z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego,
32) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
33) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie umarzania należności za zajęcie pasa drogowego i przekazywanie ich Prezydentowi Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

III. ADMINISTRACJA

§ 4
1. Dyrektora MZD, zwanego dalej „Dyrektorem”,  zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą MZD jest Dyrektor.

IV. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 5
Organizację i zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną MZD określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora w drodze zarządzenia i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 6
1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa  - na wniosek Dyrektora –  Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez MZD.
2. Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 7
Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmiana wynagrodzeń pracowników MZD, wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
§ 8
1.MZD prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500 złotych  podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda  Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych  do kompetencji Rady Miasta Płocka.

§ 9
1. MZD prowadzi działalność na podstawie planu finansowego, opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
2.Wszelkie wpływu uzyskane przez MZD stanowią dochody budżetu miasta Płocka.
3.MZD dokonuje wydatków na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych i innych przepisów.
4.MZD prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
5. MZD przedstawia do zaopiniowania Wydziałowi Urzędu Miasta Płocka, nadzorującemu pod względem merytorycznym działalność MZD:
1) plan remontowo – inwestycyjny,
2) projekty umów  zawieranych w trybie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych .
 
§ 10
Środki finansowe na działalność MZD pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz z innych źródeł.

§ 11
1. MZD sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła je  Prezydentowi  Miasta Płocka,  za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Płocka, upoważnieni przez Prezydenta.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Dyrektor ponosi jednoosobowo odpowiedzialność  za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 13
Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 908
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji