Uchwała Nr 275/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Uchwała Nr 275/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej
      Szkoły Zawodowej w Płocku.


                   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z § 18 ust. 1 pkt. 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1.

Delegować Pana STANISŁAWA NAWROCKIEGO – Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Traci moc uchwała nr 63/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


Uzasadnienie

 

                   W dniu 03 czerwca 2003 roku uchwałą Nr 139/XI/03 Rada Miasta Płocka odwołała Pana Radnego Krzysztofa Rolirada z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. W związku z tym faktem zachodzi konieczność dokonania zmiany reprezentanta Rady Miasta w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, której Pan Krzysztof Rolirad jako Przewodniczący Rady był przedstawicielem. Mówi o tym § 1 uchwały Nr 63/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku.
Dotychczas stosowaną praktyką było, iż delegatem Rady Miasta w Konwencie PWSZ był Przewodniczący Rady, stąd taki zapis został poczyniony w uchwale.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji