UCHWAŁA NR 589/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 547/XXXII/2013


UCHWAŁA NR 589/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 547/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 68 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku poz. 153) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 z późniejszymi zmianami: Dz. U z 2012 roku poz. 1101 i poz. 1529) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznaje się, że skarga z dnia 19 kwietnia 2013 roku Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Ciechomicka 15 na Uchwałę Nr 547/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 68 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, jest bezzasadna.
2. Treść skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka w tym do:
1. udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę i przekazania jej wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
2. reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji