Uchwała Nr 773/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: nadania nazwy dla pasażu.

Uchwała Nr 773/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: nadania nazwy dla pasażu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718; Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001 r.; Dz. U. Nr 74 poz. 676 i Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.; Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003 r. oraz Dz. U. Nr 96 poz. 959
z 2004 r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę dla pasażu łączącego ul. Lasockiego i al. Jachowicza (numery ewidencyjne działek 560/4, 559/2, 556/4, 557/3, 560/2, 563/4, 557/2, 563/2) Wojciecha Wiścickiego.
Położenie w/w pasażu określa załącznik nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek:

Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Płocku

w sprawie nadania nazwy dla pasażu przy parafii Św. Stanisława Kostki łączącego ulicę Lasockiego i al. Jachowicza im. Wojciecha Wiścickiego.

 Wnioskodawcy wyrazili pogląd, iż w świetle aktualnie dostępnych informacji
o historycznych faktach związanych z działalnością NSZZ „Solidarność” celowym byłoby uczczenie pamięci pierwszego Przewodniczącego w/w Związku, z uwagi, że 2005 rok jest rokiem  „Solidarności” i 25-leciem jej istnienia. Na terenie parafii Św. Stanisława Kostki znajdowała się siedziba NSZZ „Solidarność” i to miejsce na pewno zachował w pamięci Pan Wojciech Wiścicki wyjeżdżając z kraju.
 Członkowie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie
w/w Zespołu zaakceptowali nadanie nazwy dla przedmiotowego pasażu im. Wojciecha Wiścickiego.
   Wojciech Wiścicki - przyjechał do Płocka w 1978 roku ze Szczecina, gdzie pracował jako asystent na Politechnice Szczecińskiej. Po przyjeździe do Płocka zatrudnił się w MZRiP na stanowisku specjalisty elektronika. Był głównym organizatorem związku w macierzystym zakładzie. Jako przedstawiciel Naszego Regionu 20 września 1980 roku podpisał się pod Aktem Założycielskim NSZZ „Solidarność”. Aresztowany 13 grudnia 1981 roku, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Na internowaniu przebywał 11 miesięcy, najpierw w Mielęcinie, potem w Kwidzynie.
 Drastyczne przeżycia w więzieniach i obawa o własną rodzinę zmusiły Go do jak najszybszego wyjazdu z biletem w jedną stronę poza granicę naszego kraju. Trafił do Australii, gdzie 25 lutego 1985 roku zmarł po gwałtownej chorobie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 222
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji