UCHWAŁA NR 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok.

UCHWAŁA NR 51/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. 181 poz.1337), art. 12 pkt 5 w związku z art 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832).

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 513.423.872,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
Dochody budżetu gminy w wysokości      386.578.635,00 zł,
Dochody budżetu powiatu w wysokości   126.845.237,33 zł,

§ 2

1.Wydatki budżetu miasta w wysokości 579.364.554,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
Wydatki budżetu gminy w wysokości       389.295.876,90 zł,
Wydatki budżetu powiatu w wysokości    190.068.677,30  zł,

2.Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 35.192.255,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.Deficyt budżetu miasta w wysokości 65.940.681,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytów w kwocie 36.200.000,00 zł,
2)prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 993.866,91 zł,
3)pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.746.814,96 zł.
2.Przychody budżetu w wysokości 98.946.814,96 zł, rozchody w wysokości 33.006.133,09 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł. na inne wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy przy opracowywaniu budżetu.
2.Tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości 4.200.000,00 zł.

§ 5

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.712.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.Ustala się wydatki w kwocie 238.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7

1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
przychody – 16.830.539,72 zł,
wydatki – 16.850.569,72 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.


2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 3.577.730,00 zł;
wydatki – 3.864.429,91 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1.Dotacje podmiotowe dla:
1)miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 13.275.000,00 zł,
2)działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych
       przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w
       wysokości - 10.609.409,00 zł,
 3)  innych podmiotów (zakłady budżetowe)  - 6.091.739,72 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

2.Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 4.676.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  - 4.860.000,00 zł,
2)wydatki  - 6.758.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  - 2.401.000,00 zł,
2)wydatki  - 4.736.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)przychody  -    650.000,00 zł,
2)wydatki  - 1.190.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu             - w kwocie 30.000.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu            - w kwocie 64.946.814,96 zł;

§ 11

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 147.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 17.


§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 zł,

2)zaciągania zobowiązań:

a)na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach jak w załączniku nr 3 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 100.000.000,00 zł,

3)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji  budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitu na wieloletni program inwestycyjny,


4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
6)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji oraz pożyczek łącznie do kwoty 10.000.000,00 zł,

7)lokowania w trakcie wykonywania budżetu 2007 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące Uchwały budżetowej:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1.zmian układu budżetu zadaniowego w zakresie zadań bieżących,
2.zmian zakresów rzeczowych zadań bieżących,
3.przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

§ 14

Łączna kwota poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2007 wynosi 93.257.824,06 zł.

§ 15

Ustala się szczegółowość:
1.Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku jak zakres szczegółowości budżetu określony w niniejszej uchwale,
2.Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, uwzględniającej w szczególności stan należności, stan i rodzaj zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 585
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji