UCHWAŁA NR 803/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówki oświatowe, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 803/LV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówki oświatowe, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt  6, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami: Nr 127, poz. 857) w związku z art. 1, art. 5 ust. 5 i 5a, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1

1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Beneficjentem dla projektu jest Gmina Miasto Płock, a realizatorami:
1)Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku, z siedzibą przyul. Piaska 5,
2)Gimnazjum nr 2 im.Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą przy ul. Jakubowskiego 10,
3)Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, z siedzibą przy ul. Krakówka 4,
4)Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r. w Płocku, z siedzibą przy ul. Miodowej 18,
5)Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 4,
6)Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, z siedzibą przy ul. Jachowicza 20
7)Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, z siedzibą przy al. Kilińskiego 4,
8)Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, z siedzibą przy al. Kilińskiego 4.
§ 2
1.Wyraża się zgodę na realizację i współfinansowanie projektu opisanego w § 1 ust. 1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2.Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gimnazjów wymienionych w § 1 ust. 2 uchwały wynosi 242.990,00 PLN brutto.
§ 3
1. Wyraża się zgodę na finansowanie zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie dotyczących:
1)pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, opłata za korzystanie z basenu itp.),
2)pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w Projekcie
3)pokrycie wszelkich innych kosztów powstałych w trakcie realizacji Projektu, np. opłat sądowych, opłat administracyjnych, opłat za prowadzenie wyodrębnionego konta,  opłat skarbowych itp.
           - w wysokościach zaplanowanych przez Gimnazja wymienione w § 1 ust. 2 uchwały.
2. Całkowita wartość kosztów własnych (wydatków niekwalifikowanych) wynosi 44.821,00 PLN brutto
§ 4
Określa się źródło finansowania projektu: Dział 801 Rozdział 80130, plany finansowe na lata 2010 - 2011 Gimnazjów wymienionych w § 1 ust. 2 uchwały.
§ 5
Wyraża się zgodę na zawieranie umów na okres przekraczający rok budżetowy przez realizatorów Projektu, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie
W dniu 10 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1643/370/10 dotyczącą rozstrzygnięcia naboru wniosków do Projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  - Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach w/w naboru Gmina Miasto Płock złożyła 11 wniosków o dofinansowanie i wszystkie aplikacje zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie „Zagrajmy o sukces”.
Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów: Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku, z siedzibą przy ul. Piaska 5, Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą przy ul. Jakubowskiego 10, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, z siedzibą przy ul. Krakówka 4, Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920r w Płocku, z siedzibą przy ul. Miodowej 18, Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 4, Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, z siedzibą przy ul. Jachowicza 20, Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, z siedzibą przy al. Kilińskiego 4, Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, z siedzibą przy al. Kilińskiego 4 poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczniowie zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Dodatkowo młodzież zostanie objęta zajęciami sportowo-wychowawczymi oraz zajęciami z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zadaniem tych zajęć jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonym przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 
Uchwała jest aktem prawnym warunkującym podpisanie umowy o dofinansowanie.

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 16:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 310
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji