UCHWAŁA NR 223/XV/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Katolickiemu Radiu Płock.

UCHWAŁA NR 223/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Katolickiemu Radiu Płock.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Katolickiemu Radiu Płock z okazji jubileuszu 20 – lecia działalności.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka

         
                Elżbieta Gapińska

 

 

 

Uzasadnienie

Katolickie Radio Płock zaczęło nadawać 7 czerwca 1991 roku jako pierwsza katolicka stacja radiowa w powojennej Polsce. Od początku misją nowej stacji było nie tylko informowanie lokalnego społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła i świeckim, ale również integracja płockiego społeczeństwa.
Pierwszą audycją nadaną przez Katolickie Radio Płock była transmisja Mszy św., którą celebrował papież Jan Paweł II podczas wizyty w Płocku. Na zakończenie nabożeństwa Papież powiedział: „Na początku Mszy świętej znakiem krzyża zostało zainaugurowane i rozpoczęło ewangelizacyjną działalność radio diecezji płockiej. Pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce. Vivant sequentes! Niech żyją następcy!”. Teraz w każdą niedzielę transmitowana jest Msza św. z bazyliki katedralnej w Płocku.

Po 20 latach działalności Katolickie Radio Płock, które ma swoją siedzibę tuż obok ratusza – przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, jest najbardziej rozpoznawalną rozgłośnią, działającą na rzecz swojej małej Ojczyzny. Niesie nie tylko słowo boże, ale również stara się, jak najbardziej obiektywnie, przekazywać lokalne wiadomości. Dzięki zapraszanym gościom słuchacze mogą poznać miasto od podszewki, dowiedzieć się o pasjach innych współmieszkańców.
Katolickie Radio Płock obejmuje patronatem nie tylko spektakularne wydarzenia.  Jest tam, gdzie toczy się życie zwykłego płocczanina, a jego zasięg wynosi do 70 kilometrów wokół Płocka. Dzięki temu informacje o płockich wydarzeniach docierają również poza granice miasta.
W czerwcu 2011 roku rozgłośnia obchodziła 20-lecie swojej działalności. Jestem przekonana, że wszystkie te lata udowodniły, że Katolickie Radio Płock miało swój cenny wkład w rozwój wrażliwości społeczeństwa Miasta Płocka.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 19 września 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Katolickiego Radia Płock.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 681
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji