UC H W A Ł A Nr 262/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg.

UC H W A Ł A  Nr 262/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) i uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Nadaje się statut Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, jednostce budżetowej, o treści ustalonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc dotychczasowy statut Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, jednostki budżetowej, nadany uchwałą Nr 383/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 955
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji