Uchwała Nr 688/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej „Przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy - rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN – 220 kV, WN -110 kV, SN -15 kV, NN -0,4 kV oraz kablowych SN -15 kV, NN -0,4 kV”, w związku z jego potencjalnym wpływem na obszar NATURA 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, na odcinku przyczółku mostowego do ul. Dobrzykowskiej oraz w rejonie ul. Dobrzykowskiej.

Uchwała Nr 688/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej „Przebudowy sieci  i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy - rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN – 220 kV, WN -110 kV, SN -15 kV, NN -0,4 kV oraz kablowych SN -15 kV, NN -0,4 kV”, w związku z jego potencjalnym wpływem na obszar NATURA 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, na odcinku przyczółku mostowego do ul. Dobrzykowskiej oraz w rejonie ul. Dobrzykowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, na odcinku do ul. Dobrzykowskiej oraz w rejonie ul. Dobrzykowskiej  pn.: „Przebudowy sieci  i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy - rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych     WN-220 kV,  WN -110 kV, SN -15 kV, NN - 0,4 kV oraz kablowych SN -15 kV, NN-0,4 kV”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

W Budżecie Miasta Płocka na rok 2005 przewidziano rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
W ramach tego zadania zachodzi konieczność „Przebudowy sieci  i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy - rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN – 220 kV, WN -110 kV, SN -15 kV, NN -0,4 kV oraz kablowych SN -15 kV, NN - 0,4 kV”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, powołanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi, że projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku – Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Pismem z dnia 28.02.2005 r. Prezydent Miasta Płocka zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia – w myśl art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.
Przywołany wyżej artykuł stanowi, iż zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo rady gminy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Prezydentowi Miasta Płocka wystąpienia Wojewody w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 202
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji