UCHWAŁA NR 58/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

UCHWAŁA NR 58/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi.

Na podstawie pkt 2 ust. 2 i pkt 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stanowiącego załącznik nr 1 do Karty Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego przyjętej uchwałą Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na członków Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wybrano następujących dwóch Radnych:

1. Barbarę Smardzewską – Czmiel,

2. Elżbietę Podwójci – Wiechecką.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 956/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 429
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji