Uchwała Nr 860/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Uchwała Nr 860/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; Dz.U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364; Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; Dz.U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; Dz.U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1091 i Nr 132 poz. 1111) – Rada Miasta postanawia:

§ 1

W statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej, rozwój kultury, upowszechnianie kultury, promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a ponadto promowanie i rozwój turystyki";
2) w § 4 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:
„11. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”;
3) w § 4 skreśla się punkt 8;
4) w § 11 punkt 1 podpunkt „f” otrzymuje brzmienie:
„f) wynajmować pokoje gościnne w Domu Darmstadt”;
5) w § 11punkt 1 dodaje się podpunkt „ł” w brzmieniu:
„ł) prowadzić w Centrum Informacji Turystycznej sprzedaż przewodników, informatorów, pamiątek, gadżetów, planów, map turystycznych oraz biletów na imprezy organizowane na terenie kraju i za granicą”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga
 

UZASADNIENIE

W związku z włączeniem Centrum Informacji Turystycznej w struktury organizacyjne Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz rozszerzeniem zakresu działania tej instytucji, koniecznym jest uaktualnienie statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 401
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji