UCHWAŁA Nr 342/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu zlokalizowanego przy ul. Kredytowej Państwu Renacie i Włodzimierzowi Grabowskim, zam. Dobrzyńska 8 m 2 w Płocku

UCHWAŁA Nr 342/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym  garażu zlokalizowanego przy ul. Kredytowej Państwu Renacie i Włodzimierzowi Grabowskim, zam. Dobrzyńska 8 m 2 w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218),  Rada Miasta Płocka postanawia: 
 
§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 515/98 działka nr 777 zlokalizowanego przy ul. Kredytowej, Państwu Renacie i Włodzimierzowi Grabowskim, zam. ul. Dobrzyńska 8 m 2 w Płocku na okres 3 lat, począwszy od daty zawarcia umowy najmu.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem garażu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE


 Pismem z dn. 17.04.2008 r. Państwo Renata i Włodzimierz Grabowscy, zam. ul. Dobrzyńska 8 m 2 w Płocku zwrócili się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres garażu zlokalizowanego przy ul. Kredytowej nr ewid. 515/98 położony na działce nr 777.
 Przedmiotowy garaż użytkowany był przez Pana Włodzimierza Grabowskiego od 2002 r. Ostatnia z umów najmu zawarta została na okres 3 lat na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3297/05 z dn. 17.03.2005 r. i wygasła 2.04.2008 r.
 Z uwagi na wygaśnięcie umowy najmu Państwo Renata i Włodzimierz Grabowscy zwrócili się o dalsze jego użytkowanie. Położenie garażu w pobliżu miejsca zamieszkania wnioskodawców pomaga w codziennym funkcjonowaniu związanym z przemieszczaniem się Pani Renaty Grabowskiej. Wnioskodawczyni, jak wynika z oświadczenia jest osobą niepełnosprawną, czynną zawodowo z poważną chorobą kręgosłupa.  Posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną przez Prezydenta Miasta Płocka. Posiadanie garażu przez osobę niepełnosprawną, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w stopniu decydującym poprawia komfort życia.  Wnioskodawcy złożyli oświadczenie, iż nie są właścicielami ani najemcami innego garażu na terenie miasta Płocka.
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent  może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji