Uchwała Nr 811/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: przyjęcia zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 811/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: przyjęcia zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Treść porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał środki finansowe w wysokości 125.000,00 zł. na zakup samochodu gaśniczego oraz skokochronu  dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na podstawie porozumienia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 733
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji