Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 694/XXXIX/05
STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PŁOCKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 694/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

 

STATUT
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ  SZKOŁY  MUZYCZNEJ
I  STOPNIA W PŁOCKU

 

 

§ 1.

1.Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Płocku, zwana dalej „Szkołą” jest ogólnokształcącą szkołą muzyczną I stopnia dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
2.Organem prowadzącym jest  Miasto Płock.
3.Organem nadzorującym jest Minister Kultury oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w zakresie kompetencji określonych w przepisach w ustawie o systemie oświaty.
4.Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Kolegialnej 23 w Płocku.

§ 2.


1. Kształcenie i wychowanie w Szkole ma na celu realizację zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a w szczególności:
1)rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych,
2)umuzykalnienie i przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców
muzyki,
3)przygotowanie podstawy do dalszego kształcenia zawodowego w szkole muzycznej II stopnia oraz do kształcenia w gimnazjum,
4)wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:
1)prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów muzycznych,
2)naukę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
3)organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów przynajmniej
raz w roku,
4)udział w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich i międzynarodowych,
5)aktywne współdziałanie z samorządem terytorialnym w rozwijaniu działalności kulturalnej lokalnej społeczności,
6)przygotowanie do działalności zespołowej – organizację imprez w dziedzinie
kultury.


§ 3.


1.Organami Szkoły są:
1)Dyrektor,
2)Rada Pedagogiczna,
3)Rada Szkoły,
4)Rada Rodziców,
5)Samorząd Uczniowski.

I. Kompetencje Dyrektora szkoły:
Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje całokształtem pracy dydaktyczno-wychowawczej,  opiekuńczej  i   administracyjno - gospodarczej  Szkoły, a w szczególności:
 
1.Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3.Decyduje w sprawach kadrowych.
4.Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju  psychofizycznego dzieci i młodzieży uczącej się w szkole.
6.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji  stanowiących.
7.Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły, (jeżeli została powołana) i z instytucjami środowiska lokalnego.
8.Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i  szacunku.
9.Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Szkoły, wychowawcą  i opiekunem uczniów.
10.Tworzy w ramach posiadanych środków finansowych dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę, po zasięgnięciu opinii jednostki nadzorującej. 
11.Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
12.Organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
13.Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki.
 
II. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 
1.Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole.
2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
3.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem każdego roku  szkolnego, przed zakończeniem pierwszego okresu nauki  ustalenie (ocen półrocznych), przed zakończeniem roku szkolnego  (ustalenie ocen końcoworocznych i podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów),  po zakończeniu  zajęć dydaktycznych (w pierwszym i drugim okresie nauki) dla dokonania półrocznej i rocznej analizy i oceny pracy Szkoły oraz w  miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą też być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy  przewodniczącego Rady Szkoły (jeżeli została powołana), organu  prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3  członków Rady Pedagogicznej.
4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje  zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania.
5.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzenie planu pracy szkoły
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły
podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
 
6.Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: 
opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły
opiniowanie organizacji pracy Szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych)
opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania nagród, odznaczeń i   innych wyróżnień
opiniowanie propozycji przydziału nauczycielom stałych, dodatkowych prac i  obowiązków  odpłatnych i nieodpłatnych
 
7.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora  o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w Szkole. Organ uprawniony do odwołania zobowiązany jest przeprowadzić  postępowanie wyjaśniające  i  powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie Uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania Uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla Uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie  organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez dyrekcję Szkoły, w tym – przewodniczący Rady Rodziców, psycholog, przewodniczący Samorządu Szkolnego.
11.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12.Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 
współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania z wszystkimi członkami Rady
przestrzegania prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły
czynnego udziału we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej
realizowania uchwał Rady także wówczas, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia, a uchwały zostały  przyjęte większością głosów
nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro  osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 
III. Rada Szkoły 
1.Rada Szkoły, będąc społecznym organem współzarządzającym Szkołą  (może zostać powołana na  podstawie art. 50 i 51 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.) uczestniczy w  rozwiązywaniu wszystkich spraw Szkoły, stanowiąc płaszczyznę współdziałania dla Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców   i Parlamentu Szkolnego.
2.W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie trzech osób przedstawiciele nauczycieli,  rodziców. 
nauczyciele wybierani przez ogół nauczycieli
rodzice wybierani przez ogół rodziców (reprezentowany przez „Trójki klasowe”,  mające uprawnienia zebrania walnego)
 
3.Kadencja Rady trwa 3 lata. Dopuszcza się zmianę 1/3 składu w każdym roku szkolnym.  Po wyborach uzupełniających Rada Szkoły konstytuuje się na nowo.
4. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności.
5. Rada Szkoły ma prawo i obowiązek wypowiadać się we  wszystkich sprawach
Szkoły, a szczególnie dotyczących jej zadań statutowych.
6.Do uprawnień  stanowiących Rady Szkoły należy: 
uchwalenie Statutu Szkoły lub jego zmian
opracowanie i uchwalenie Regulaminu Rady Szkoły
 
7.  Do uprawnień wnioskodawczych Rady Szkoły należy w szczególności: 
występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły.
występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Dyrektora Szkoły
występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności każdego nauczyciela zatrudnionego w Szkole
występowanie do Dyrektora z umotywowanymi wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności każdego pracownika Szkoły
składanie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 
występowanie do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej z wnioskiem o  zorganizowanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej
8.  Do uprawnień opiniodawczych Rady Szkoły należy w szczególności: 
opiniowanie planów pracy Szkoły
opiniowanie planu finansowego Szkoły
opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
9.  Rada Szkoły w celu wspierania statutowej działalności szkoły może  gromadzić fundusze z   dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
10.Rada Szkoły nie może naruszać kompetencji Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady  Rodziców i Parlamentu Uczniowskiego.
 
IV. Rada Rodziców 
1.W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ Szkoły, będąca reprezentacją rodziców uczniów (powołana na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991r.).
2.Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4.Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej  i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich problemów Szkoły.
5.W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić   fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych   funduszy określa Regulamin Rady Rodziców, uchwalony przez Radę Rodziców i  nie sprzeczny z niniejszym statutem.

   V. Samorząd Szkolny 
1.Samorząd Uczniowski jest to powszechna organizacja uczniowska, oparta na zasadzie aktywnego udziału uczniów w organizacji życia szkolnego, w zaspakajaniu wspólnych zainteresowań i potrzeb, w ukierunkowaniu ich rosnącej potrzeby do samodzielności i działania. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2.Formy działalności Samorządu Szkolnego 
planowanie i organizacja zebrań, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, akcji charytatywnych i wielu innych form działalności
organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
dyskretna organizacja pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych
inicjowanie i podejmowanie prac na rzecz Szkoły, dzielnicy czy miasta
działania związane z ochroną środowiska naturalnego
inne inicjatywy, mające przygotować młodzież do późniejszego, dorosłego uczestnictwa w życiu społecznym w miejscu pracy, a także czynnego udziału w życiu publicznym miasta i kraju 
3.Opiekę nad Samorządem Szkolnym sprawuje Dyrektor Szkoły i Rada  Pedagogiczna, która powołuje ze swego grona opiekuna Samorządu.
4.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin          uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i  powszechnym.
5.Do obowiązków członków Samorządu należy:
czynny udział w realizacji zadań Samorządu Szkolnego
sumienne i terminowe wykonywanie nałożonych przez Samorząd Szkolny obowiązków
wzorowa postawa koleżeńska
należyte wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
6.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią,  celami i stawianymi uczniom wymaganiami
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce   i oceny z zachowania
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a  możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem  Szkoły
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

§ 4.


1.Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
oraz rady pedagogicznej, oraz określa szczegółowy zakres jego zadań i kompetencji.
2.Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej
działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.


1.W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 6.


1.Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły
opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły uchwalonego przez radę pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
2.W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

§ 7.


1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za wyniki i jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel jest w szczególności zobowiązany do:
1) czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
2) organizowania zajęć w sposób zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
3) dbania o pomoce i inny sprzęt szkolny,
4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
6)udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o
rozeznanie potrzeb uczniów,
7)stałego doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy
merytorycznej,
8) współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia.

§ 8.


Przyjęcia kandydatów do poszczególnych klas Szkoły odbędą się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 85, poz. 943).

§ 9.


1.Uczeń ma prawo do:
1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
2)opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności,
3)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4)swobody wyrażania myśli i przekonań,
5)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7)pomocy w przypadku trudności w nauce,
8)korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
9)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych.

2.Uczeń ma obowiązek:
1)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Szkoły,
2)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły,
3)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.


§ 10.


1. Rodzicom uczniów przysługuje prawo do:
1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
2)rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
3)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
4)wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły.

2.Szkoła organizuje co najmniej 4 razy w roku spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 11.

Szkoła używa pieczęci urzędowych  zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13.

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 14.

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się i  przestrzegania postanowień Statutu Szkoły.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 942
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji